นิคมอุตสาหกรรม

  • ประวัติ
  • ข้อมูลทั่วไป
  • มาตรฐานที่ได้รับ

ความเป็นมา ที่ตั้ง และสถานภาพการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้


ที่ตั้งของโครงการ
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ในพื้นที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ดำเนินการพัฒนาโครงการ โดย บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด พื้นที่โดยรอบเป็นที่ตั้งของกลุ่มนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรมหลายแห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค. แลนด์ และเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค และมีอาณาเขตโดยรอบ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม เขตบ้านสะพานสี่
ทิศใต้ ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม ในเขตบ้านทุ่งสระแก้ว
ทิศตะวันออก ติดกับพื้นที่เกษตรกรรม ในเขตบ้านมาบยางพร และบ้านปรุมปราม

พื้นที่โครงการในส่วนที่เป็นเขตอุตสาหกรรมทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ส่วนพื้นที่เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 22,799.60 ไร่ โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดังนี้

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระยะแรกมีพื้นที่อุตสาหกรรม 3,678.3 ไร่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ วว0804/9289 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2540
2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในส่วนขยายระยะที่ 2 และระยะที่ 3 มีพื้นที่อุตสาหกรรม 4,905.3 ไร่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย
    และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ วว0804/10845 ลงวันที่ 27 กันยายน 2542
3. รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่
    ทส1009/701 ลงวันที่ 24 มกราคม 2546 และตามหนังสือเลขที่ ทส1009/2211 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
4. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่วนขยายระยะที่ 4 มีพื้นที่อุตสาหกรรม 7,288 ไร่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและ
    แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส1009/6536 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2548
5. รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ
    เลขที่ ทส 1009/2740 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550
6. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการส่วนขยายระยะที่ 5 มีพื้นที่อุตสาหกรรม 6,928ไร่ ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและ
    แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส1009.3/9950 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2552


ข้อมูลทั่วไป


นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หนึ่งในโครงการในกลุ่มบริษัทอมตะ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ติดทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนเขต 3 ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรสูงสุดจากบีโอไอ.และกนอ.

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เป็นโครงการที่สองของกลุ่มบริษัทอมตะ ได้จัดสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคไว้อย่างครบครัน โดยโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 22,799 ไร่ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงาน 133 โรงงาน อาทิ บริษัท บีเอ็มดับเบิ้ลยู ประเทศไทย จำกัด, โรงงานผลิตถุงมือแพทย์ ของบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด (มหาชน), บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท โยโกฮาม่า ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซานมิเกล, บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) เป็นต้น

ระยะทาง
ที่ตั้งโครงการมีระยะทางสู่สถานที่สำคัญ ดังนี้ :-
กรุงเทพฯ (ถนนบางนา - ตราด กม.1) 114 กม.
อมตะนคร (BIP2) 57 กม.
สนามบินดอนเมือง 142 กม.
สนามบินหนองงูเห่า 99 กม.
สนามบินอู่ตะเภา 42 กม.
ท่าเรือคลองเตย 122 กม.
ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 48 กม.
ท่าเรือสัตหีบ 27 กม.
เมืองชลบุรี 53 กม.
เมืองศรีราชา 29 กม.
เมืองพัทยา 36 กม.
เมืองระยอง 53 กม.

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ระบบถนน
ถนนสายประธาน: 52 ม. - คอนกรีต 8 ช่องทาง
ถนนสายรอง: 30 ม. - คอนกรีต 4 ช่องทาง

ระบบไฟฟ้า
Sub Station ขนาด 100 เมกกะวัตต์
จ่ายกระแสไฟฟ้าด้วยสายส่ง ระบบ 115 KV และ 22 KV

ระบบการสื่อสาร
- ชุมสายโทรศัพท์ ระบบใยแก้วนำแสง และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
- บริการโทรศัพท์ทางไกล ต่างประเทศ จาก บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด

ประปา
แหล่งน้ำ
น้ำดิบจาก East Water
อ่างเก็บน้ำดิบ แห่งที่ 1 500,000 ลบ.ม.
อ่างเก็บน้ำดิบ แห่งที่ 2 100,000 ลบ.
ความสามารถในการผลิต
Plant 1 ระบบ Conventional กำลังการผลิต 12,000 ลบ.ม. ต่อวัน
Plant 2 ระบบ DAF กำลังการผลิต 10,500 ลบ.ม. ต่อวัน

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
- ระบบบ่อกวนตะกอน (Activated Sludge) กำลังการผลิต 6,000 ลบ.ม ต่อวัน
- ระบบ Sequential Batch Reactor Activated Sludge (SBR) กำลังการผลิต 9,600 ลบ.ม ต่อวัน

เขตพาณิชยกรรม
การพัฒนาโครงการของอมตะมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาให้ทุกโครงการเป็น “เมืองสมบูรณ์แบบ” เพื่อการทำงานและอยู่อาศัยของทุกคน ผู้ที่ทำงานในนิคมอมตะซิตี้ สามารถที่จะทำงานและอยู่อาศัยในโครงการโดยได้รับความสะดวกสบายเช่นเดียวกับการอยู่อาศัยในเมืองใหญ่ นอกเหนือจากพื้นที่อุตสาหกรรมแล้ว อมตะซิตี้ได้จัดให้พื้นที่ด้านหน้าโครงการเป็นศูนย์กลางของเขตพาณิชยกรรม เขตที่พักอาศัย และสถาบันการศึกษา อันได้แก่

พลาซ่า
- บริเวณด้านหน้าโครงการ เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2548 เป็นต้นมา
- สิ่งอำนายความสะดวกมากมาย เช่น ธนาคาร เซเว่นอีเลฟเว่น บริการสินเชื่อ บริษัทรถเช่า เป็นต้น
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
- เริ่มก่อตั้งและเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา
- รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 - 6
อมตะคอนโดทาวน์
- โครงการที่พักอาศัย สำหรับให้เช่า
- เปิดดำเนินการ 8 อาคาร ขนาดห้องละ 28 ตร.ม.

สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียง

สถานศึกษา
- โรงเรียนนานาชาติ อีสเทิอร์นซีบอร์ด 3.5 กม.
- โรงเรียนนานาชาติ เดอะรีเจนท์ 20 กม.

สนามกอล์ฟ
- สนามกอล์ฟ แหลมฉบัง 3 กม.
- สนามกอล์ฟ บูรพา 3.5 กม.
- สนามกอล์ฟ พัทยาคันทรีคลับ 12 กม.

สถานพยาบาล
- โรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา 29 กม
- โรงพยาบาล สมิติเวช 29 กม.
- โรงพยาบาล สมเด็จ ณ ศรีราชา 36 กม.

ที่พักอาศัย
- แหลมฉบังกอล์ฟ คอนโดมิเนียม 3 กม.
- สนามกอล์ฟ บูรพา 3.5 กม.
- แหลมฉบัง ทาวเวอร์ 27 กม.
- ศรีราชา เบย์วิว คอนโดมิเนียม 29 กม.

มาตรฐานที่ได้รับ


นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2543 - ปัจจุบัน โดยใช้คำขวัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า “Green and Clean”

Certificate